Palisades Drive Inn

                         2321 Auhuhu st              

                       Pearlcity Hi 96782         

                                                        PH#: 456-4888                                                       

Copyright 2010 palisades drive inn. All rights reserved.

Web Hosting by Turbify